The Slingshot Forums banner

Hello from belgium

940 Views 5 Replies 4 Participants Last post by  tokSick
Hello.<br>I am from Aalst( Belgium) and i' m very interested in slingshots and all that stuff.<br>I know the slingshot channel from youtube and from then<br>i follow Joerg' s work.<br>I love it.<br>I' m not gonna post too much because of my broken english( i speak french and dutch).<br>But i still watching and learning from you guys on the background.<br>Joerg RULES!...<br><br><u><strong></strong></u><strong><a href="http://theslingshotforum.forumotion.com/u2" class="postlink"></a></strong>
1 - 3 of 6 Posts
Hey man,<br>Ik ben eigenlijk franstalig maar mijn lief is nederlandstalig, dus ik moet wel mijn best doen om het leren. Ik denk dat ik trek mijn plan nu maar ik schijf met veel fouten, sorry.<br>Ik ben ook nieuwe op deze forum dus ik ga je niet veel kunnen helpen maar je mag mij altijd vragen. Als ik kan je helpen ik ga het zeker doen.<br>Ik wens je veel plezier met je nieuwe hobby.
Hello,<br>Ik kan ook maar 10 mm stalen baletjes vinden.Maar als je bestel bij KUGEL WINNIE je ga alles wat je heb nodig daar vinden.De site is wel in duits maar iemand op de forum ga jou zeker kunnen helpen.
1 - 3 of 6 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top